Elk therapeutisch proces kent in meer of mindere mate een diagnostische fase. Specifieke psychodiagnostiek kan aangewezen zijn op onder andere volgende domeinen:

- Beleving

Wanneer het kind of de jongere problemen communiceert waarvoor nog geen duidelijk aanwijsbare oorzaak gekend is, kan belevingsonderzoek aangewezen zijn.
Hierbij worden sterktes en kwetsbaarheden in kaart gebracht, ten einde zicht te krijgen op hoe kinderen en jongeren hun leefwereld benaderen, ervaren en er betekenis aan geven. Het biedt visies in hoe zij op hun eigen manier in de wereld staan en hoe zij de verschillende sociale relaties om zich heen bekijken.
Hiertoe wordt er aan de slag gegaan met gestandaardiseerde vragenlijsten, (spel)observaties, gesprekken, projectief materiaal (zoals tekeningen), enz.
 

- Intelligentie (o.a. in functie van terugbetaling logopedie)

Intelligentieonderzoek brengt de cognitieve mogelijkheden van het kind of de jongere in kaart.
Dit kan verschillende doeleinden hebben: het kan deel uitmaken van onderzoek naar hoogbegaafdheid of onderzoek naar leerstoornissen, het kan zicht geven op de sterktes en de zwaktes van het kind of de jongere en hoe deze kunnen benut worden bij het studeren, enz.
Testen is mogelijk vanaf 2 jaar (WPPSI-III-NL, WISC-V-NL).
 

- Aandacht en concentratie

Onderzoek naar aandacht en concentratie wordt uitgevoerd indien er moeilijkheden vastgesteld worden op deze gebieden. Deze moeilijkheden kunnen zich thuis en/of op school voordoen. De oorzaken hiervan worden nagegaan met het oog op een aangepast advies (o.a. TEA-Ch).
 

- Ontwikkelingsstoornissen (o.a. autismespectrumstoornissen)

Bij een vermoeden een bepaalde ontwikkelingsstoornis is het mogelijk om verder screeningsonderzoek uit te voeren. Het huidige functioneren en de ontwikkelingsgeschiedenis worden in kaart gebracht en we trachten steeds meerdere bronnen te raadplegen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken, vragenlijstonderzoek, observaties en via gestandaardiseerd testmateriaal (o.a. ADOS-2, ADI-R). Indien een diagnose aangewezen blijkt, kan er doorverwezen en overlegd worden met een arts-specialist (o.a. kinderpsychiater). Dit kan nodig zijn voor de aanvraag van begeleiding, terugbetaling van behandelingen, enz.

 

psychodiagnostiek‚Äč