Visie

 

Door ons continue bijscholen, kunnen wij elk onze eigen expertise verder uitbouwen en hebben wij verschillende specialisaties binnen het team. Verder investeren wij sterk in regelmatig overleg en een intensieve samenwerking tussen de psychologen met verschillende achtergronden, wat een absolute meerwaarde betekent voor elke cliënt.


De theoretische achtergrond is eclectisch, dit wil zeggen dat er beroep gedaan wordt op verschillende referentiekaders.
Hieronder enkele referentiekaders die gehanteerd worden:

 


Cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie


Bij deze vorm van psychotherapie wordt elke cliënt als uniek individu benaderd met een eigen levenssituatie en levensgeschiedenis.
De relatie tussen cliënt en therapeut staat hierbij centraal. Deze relatie wordt gekenmerkt door wederzijdsheid en gelijkwaardigheid,
waarbij een houding van empathie, aanvaarding en echtheid de kerningrediënten vormen.
Problemen en klachten worden gezien als uitingen van een - op sommige punten - verstoord ontwikkelingsproces.
Er bestaat een kloof tussen wat men denkt, voelt en doet. In therapie tracht men deze kloof te overbruggen
en het vastgelopen ontwikkelingsproces terug in beweging te brengen.
Daarbij wordt de werkwijze afgestemd op hetgeen de cliënt in zijn proces precies nodig heeft.

 


Cognitieve gedragstherapie


Volgens deze theorie komen psychische klachten voort uit disfunctioneel gedrag of een negatieve manier van denken.
Door het 'verkeerd' aangeleerde gedrag af te leren en te vervangen door nieuw gezond gedrag of door de denkwijze ten opzichte
van de klachten te veranderen, worden de psychische problemen aangepakt. Men gaat uit van het idee dat gedachten,
gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn en dat de benadering van deze verschillende aspecten
kan leiden tot een vermindering van de klachten.

 


Systeemtheoretisch denken


Deze benaderingswijze beoogt het aanbrengen van veranderingen in het functioneren van een (partner)relatie- of gezinssysteem.
Binnen dit kader worden de problemen van een individu beschouwd als functie van gestoorde interactiepatronen binnen het gehele systeem.
Problemen of moeilijkheden worden in dit licht niet langer als kenmerken van een persoon gezien, maar als deel van disfunctionele relaties tussen de leden van het systeem.


 

Oplossingsgerichte psychotherapie


In dit model staan de unieke krachten, mogelijkheden en hulpbronnen van de cliënt centraal. De therapeut ondersteunt de cliënt
om zijn krachten en hulpbronnen te (her)ontdekken. Samen met de cliënt wordt er gekeken naar wat wel mogelijk is en
wat de cliënt wil bereiken. De cliënt wordt uitgenodigd om na te gaan hoe de situatie er zal uitzien wanneer de problemen opgelost zijn en te onderzoeken of er al momenten zijn die, al is het maar een beetje, lijken op de gewenste situatie.

 

visie