het groeipunt

 

Werking

 


Aanmelding


Aanmelden kan op eigen initiatief of via doorverwijzing van de (huis)arts, op advies van de school, enz.
Wij werken niet met een wachtlijst en proberen u binnen enkele weken een eerste afspraak te bieden.
Tijdens een eerste telefonisch contact of contact via e-mail worden de werkwijze uitgelegd, de tarieven medegedeeld en een eerste afspraak vastgelegd.

 


Eerste gesprek


Met het eerste gesprek start de intakefase. Dit zijn een soort van kennismakingsgesprekken waarbij wordt nagegaan wat de concrete hulpvraag is.
De klachten worden in kaart gebracht en er wordt gekeken of aangepaste hulp kan geboden worden.
Afhankelijk van de klachten kan aanvullend vragenlijst- en/of testonderzoek wenselijk zijn.

 


Bespreking en advies


Tijdens het adviesgesprek wordt de verzamelde informatie schematische en beknopt weergegeven, vragenlijst- en/of testresultaten worden
besproken en er wordt getracht om antwoorden te formuleren op de gestelde vragen.
Indien verdere begeleiding nodig blijkt, wordt er een therapievoorstel gedaan. Dit wordt in samenspraak met de cliënt op punt gesteld.

 


Behandeling en evaluatie


Elke persoon is uniek en dus is ook elke klacht anders. Bij de behandeling wordt er gestreefd naar een begeleiding op maat,
rekening houdend met de cliënt in zijn of haar ruimere psychosociale situatie.
De behandeling wordt in een stappenplan uiteengezet en tussentijds geëvalueerd.
Therapeutische begeleidingen zijn meestal niet van korte duur en kunnen dan ook enkel maanden tot enkele jaren duren.

 


Multidisciplinair overleg en follow-up


Deze praktijk onderstreept het belang van samenwerking en overleg met de verschillende
betrokken hulpverleners. Uiteraard gebeurt dit mits goedkeuring van de cliënt.
Daarnaast wordt er gestreefd naar voldoende opvolging en ondersteuning na een vaak intense begeleiding.